Organi stranke

Najvišji organ stranke, ki določa njeno politično in programsko usmeritev ter sprejema statut je kongres. Med kongresoma vodi stranko svet stranke, ki je tudi najvišji organ stranke med kongresoma. Za neposredno opravljanje nalog za uresničitev programa stranke v skladu z usmeritvami kongresa in sveta stranke pa skrbi izvršni odbor stranke. Stranka ima na ravni državne organiziranosti naslednje organe: konferenco, predsednika, podpredsednika in podpredsednico, generalnega sekretarja, nadzorni odbor, komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe, koordinacijo lokalnih odborov ter odbore in forume stranke.

Svet stranke

Najvišji organ med kongresoma je svet stranke, ki ima številne odgovorne naloge. Svet nadzira delo organov stranke in daje smernice delovanja izvršnemu odboru. Zavzema tudi politična stališča do sistemskih vprašanj iz pristojnosti državnega zbora. Na lastno pobudo ustanavlja delovna telesa, sprejema finančni načrt in zaključni račun ter opravlja druge naloge v skladu s statutom.

Svet stranke sestavlja 61 na kongresu izvoljenih članov in članic ter članice in člani po položaju. Podpredsednica sveta je Lidija Majnik.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je politično-operativni organ. Neposredno opravlja naloge za uresničitev programa stranke v skladu z usmeritvami sveta in kongresa. Izvršni odbor je tudi politično-koordinativni organ. Po fukkciji so člani in članice izvršnega odbora tudi predsednik Anton Anderlič ter podpredsednika in podpredsednici stranke: Anton Preskar, Milan Razdevšek, Debora Burić in Tadeja Drenovec.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje finančno in materialno poslovanje organov stranke na lokalni in na državni ravni organiziranja. Predsednica nadzornega odbora je Branka Petkovšek, člani in članice pa: Marija Juraja, Violeta Trontelj in Branko Noč.

Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe

Komisija ocenjuje usklajenost splošnih aktov stranke s statutom stranke ter usklajenost posamičnih aktov organov stranke s statutom in drugimi splošnimi akti stranke. Komisija daje tudi mnenja v zvezi z razlago statuta in drugih splošnih aktov stranke ter soglasje k pravilom in drugim splošnim aktom lokalnih in pokrajinskih odborov. Odloča o izključitvi članice/člana stranke in drugih kršitvah statuta. Predsednik komisije je Mirko Bandelj, člani in članice pa Matjaž PeskarMarija Hvala, Neja Žele in Stanka Rener Grebenc.

Postanite član

Članstvo v LDS je vezano na plačevanje članarine. Članarina znaša 4,17 € za Sive panterje in Mlado liberalno demokracijo, 10 € pa je minimalna članarina za ostale.

Donirajte!

Donacijo nakažite na naš poslovni račun: SI56 0201 0001 9288 707, odprt pri Novi Ljubljanski banki

 
Pridružite se nam